Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace MALÁ KOBYLANKA

11. 6. 2007

Listnatý háj na vápencové suti 4 km jihovýchodně od Hranic, v Maleníku.

Zalesněný vápencový pahorek představuje izolovanou enklávu listnatého lesa mezi zemědělsky využívanými pozemky s výskytem áronu karpatského.

Výměra: 0,86 ha

Nadmořská výška: 330 - 350 m

Vyhlášeno: 1952

GEOLOGIE

Podloží je tvořeno sutí z devonského vápence. Jedná se o nejvyšší část pohřbené kuželovité vyvýšeniny (mogotu), která vznikla během tropického krasovění v období křídy až paleogénu.

Vápence pokrývají sprašové hlíny, na nich kambizemě vápnité, hlinitopísčité až písčitohlinité, hlouběji jílovohlinité, středně hluboké až hluboké.

KVĚTENA

Plocha rezervace je porostlá společenstvem dubohabrových hájů. Stromovému patru dominuje habr obecný, v jihovýchodní a jižní části území dub zimní. Některé jeho exempláře dosahují mimořádných rozměrů. Tyto kosterní dřeviny jsou doplněny dubem letním, lípou malolistou a lípou velkolistou, javorem babykou a několika jedinci jilmu habrolistého.

V dobře vyvinutém keřovém patře převládají hloh obecný s lískou obecnou, ze zarůstající paseky v centrální části rezervace se šíří bez černý. Pestrou mozaiku lesního pláště doplňuje ptačí zob obecný, brslen evropský, slivoň trnitá a řešetlák počistivý.

V podrostu se nachází vesměs teplomilná hajní květena vápnitých půd s některými karpatskými prvky. Roste zde mj. áron karpatský, čistec alpínský, pryšec mandloňovitý, pstroček dvoulistý, konvalinka vonná, ostřice chlupatá, strdivka jednokvětá, lipnice hajní, violka lesní, kopytník evropský, svízel Schultesův, kokořík mnohokvětý a další.

ZVÍŘENA

Přes příznivý podrost bylo na této lokalitě zjištěno jen devět měkkýšů snášejících sušší stanoviště, např. skleněnka průsvitná a skelnatka. Lepidopterologickým průzkumem zde bylo doloženo 109 druhů motýlů patřících do 33 čeledí, přičemž se ze tří čtvrtin jednalo o druhy formace listnatých květů. Zdejší fauna motýlů je hodnocena jako zachovalá, ale nepříliš významná, i když tu žijí mimo jiné bronzovníček svídový, obaleč stříbročarý, obaleč stínovaný.

Z obratlovců byli v rezervaci zkoumáni ptáci, přičemž bylo zjištěno 39 hnízdících druhů. Ve srovnání s ostatními chráněnými územími v krasu okolo Hranic je zde zvýšený počet synantropních ptáků, jako jsou hrdlička zahradní, kos černý, vrabec domácí, vrabec polní. Žije zde zvláště chráněná veverka obecná.

LESNICTVÍ

Původně se jednalo o svěží bukovou doubravu. Ale pařezový původ současného porostu, nepatrná rozloha, izolovanost a koncentrace zvěře porušily značně přírodní ráz a modifikovaly jeho vývoj.

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.

Další zajímavosti o přírodních rezervacích zde