Jdi na obsah Jdi na menu
 


BečvaPodle Ramsarské konvence řadíme mokřady k nejcennějším a nejproduktivnějším ekosystémům naší planety. Patří k nim nejen rozsáhlé bažiny velkých evropských a světových řek, ale také nivní biotopy každého toku. Řeka či potok spolu se systémem mrtvých a odstavených ramen na různém stupni sukcese spolu se systémem lužních lesů a břehových porostů představují relikty původních nivních geobiocenóz. Jsou to nejen vzácná kulturní, historická a přírodní dědictví, ale i významná regionální centra biodiversity a regulátory místního klimatu a hydrologického režimu krajiny.

Na dolním toku řeky Bečvy mezi Hranicemi na Moravě a soutokem řeky s Moravou se nachází celá řada velice zachovalých, perspektivních a z ekologického a hydrologického hlediska důležitých mokřadních lokalit. Tyto pozůstatky originálních nivních ekosystémů spolu s řekou představují ojedinělý a impozantní říční fenomén Moravské brány.

První významná lokalita se nazývá Familie. Lokalita leží na pravém břehu Bečvy v Bečva u Familiíkatastru obce Slavíč. Lokalita sestává z biotopu podmáčené louky, pásu křovin a remízků, reliktu lužního lesa, rybníka, mokřadů ve vlastním slova smyslu s různým stupněm zamokření a z bažinné potoční nivy. Přední Familii řadíme k ornitologicky nejbohatším (ťuhýk šedý, vyskytuje se zde orlovec říční) a nejzajímavějším nivním lokalitám na dolním toku Bečvy. V řece žije kriticky ohrožená ryba - hrouzek Kesslerův. Jmenovaný úsek Bečvy je jediným výskytem vzácného hrouzka v ČR.

Na druhém břehu řeky, naproti Přední Familii, se rozkládají Luže, které leží v katastru obce Týn nad Bečvou. Luže jsou unikátním biocentrem z hlediska vzácné flóry (žebratka bahenní), významných druhů obojživelníků a měkkýšů (svinutec tenký) s vysokou diverzitou ptačích druhů. Lokalita se může pochlubit těmito superlativy mimo jiné také proto, že se vyznačuje velkým množstvím biotopů. Můžeme zde nalézt lužní les na zazemněném mrtvém rameni, zvodnělou pískovnu se znaky pokračující primární sukcese, plošně rozsáhlou tůň, příkré svahy kopců Krásnice a Gabrielky ostře hraničící s bažinnou potoční nivou. Je zde zastoupeno typické živočišstvo a rostlinstvo druhého, třetího a čtvrtého vegetačního stupně.

Další skvost mezi mokřady na levém břehu Bečvy představuje přírodní rezervaceBledule letní Škrabalka. Jedná se o komplex lužního lesa se systémem zarůstajících tůní mrtvých a odstavených ramen. Rezervace je důležitým ptačím biocentrem (šoupálek krátkoprstý). Škrabalka je botanickým unikátem díky výskytu bledule letní.

Souběžně s řekou Bečvou teče úzký "potok" - starobylý mlýnský náhon Strhanec (někde zvaný Struha). Začíná u Oseckého jezu a ústí až v národní přírodní rezervaci Žebračka. Je to unikátní lokalita měkkýšů. Žije zde mnoho druhů vodních mlžů, z nichž nejvzácnější je v EU kriticky ohrožený velevrub tupý. Lokalita je také významným hnízdištěm ledňáčka říčního.

Dva kilometry za Oseckým jezem se nachází bývalá pískovna Oldřichov, kterou využívají rybáři. Vodní tůň spolu s bažinnými břehovými porosty, zbytkem nivní louky a komplexem lužního lesa jsou důležitým hnízdištěm ohrožených ptačích druhů, např. chřástala vodního. Na lokalitě byla v r. 1999 objevena kotvice plovoucí, což je unikum z hlediska výskytu v Moravské bráně.

Za vesnicí Oldřichov leží rozsáhlá mokřadní lokalita Libuška. Jedná se o nejdelší odstavné rameno v Moravské bráně (asi 1 km) spolu s komplexem lužních lesů a tůní. Zajímavostí je zavodnělá pískovna v bezprostředí blízkosti lokality, která je lákadlem pro mnohé populace vodního ptactva. Dendrologickou raritou je zde pravděpodobný výskyt vitálního lužního lesa s převládajícím topolem černým na písečných náplavech.  Celá lokalita je velmi významným ptačím biocentrem. Z estetického a ornitologického hlediska je velice zajímavý ptačí ostrov uprostřed 200 m široké tůně odstaveného ramene. Poblíž této lokality v průběhu katastrofálních povodní v létě roku 1997 řeka vytvořila systém nátrží a břehových lavic.

Nedaleko Libušky můžeme pozorovat rozsáhlý systém břehových nátrží a štěrkových náplavů. Jednu z kolmých břehových stěn jsme mohli pozorovat na pravém břehu Bečvy, asi 0,5 km za Oseckým mostem. Tato lokalita byla bohužel z té nejzajímavější části v r. 1999 zavezena zeminou. Jednalo se o část nátrže, kde byl patrný sled půd od třetihor až po současnost. I v současné době představuje lokalita velmi důležitý prvek z hlediska studia primární rostlinné sukcese. Také je zde hnízdiště kolonie asi 50 břehulí říčních a ledňáčka říčního.

Odstavené rameno u OldřichovaVýčet lokalit uzavírá NPR Žebračka ležící na pravém břehu řeky, necelý 1 km od města Přerova. Rezervace je plošně velice rozsáhlý komplex různých typů lužního lesa se zarůstajícími zbytky mrtvých ramen. Je jedna z nejkrásnějších a ornitologicky a botanicky nejhodnotnějších rezervací v Moravské bráně.

Význam mokřadů řeky Bečvy v Moravské bráně nespočívá jen v jeho ekologických, hydrologických a klimatických funkcích, ale také zejména jako oáza odpočinku, součást přírodního a kulturního dědictví po našich předcích, umožňující pochopit sebe sama, svou vlastní krajovou identitu. Pomáhá k hrdosti na krásnou přírodu, již součástí jsme odjakživa.

Další informace o přírodních rezervacích v okolí naleznete zde