Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace DOUBEK

10. 3. 2007

Přírodní rezervace Doubek je les rozprostírající se na úbočí na levém údolním svahu řeky Bečvy asi 700 m severovýchodně od obce Zámrsky.

Smíšený listnatý les s bohatě vyvinutým keřovým a bylinným patrem je ukázkou původní dubohabřiny v napojení na vlastní údolní nivu řeky Bečvy.

Výměra: 26,32 ha

Nadmořská výška: 265 - 340 m

Vyhlášeno: 1989

GEOLOGIE

Geologický podklad tvoří zvrásněné vapnité jílovce a pískovce z období paleogénu, které jsou součástí flyšového souvrství podslezské jednotky (flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat). Půdy jsou hnědozemní písčitohlinité a hlinitopísčité, naplavené.

KVĚTENA

Lesní porosty mají charakter smíšeného listnatého lesa (dubohabřiny) výmladkového původu. Místy jsou vysázené skupiny smrku ztepilého a borovice lesní. V bohatém bylinném patře roste množství vzácných a ohrožených druhů.

ZVÍŘENA

V tomto území byla větší pozornost věnována pouze ornitologii. Z 59 hnízdících druhů ptáků je několik zvláště chráněných. Širší zoologický průzkum nebyl v rezervaci proveden. Pozorováni zde byli mj. jezevec lesní a kuna lesní.

LESNICTVÍ

Cílem hospodaření je dosažení přirozené dřevinné skladby, vývojově příznivé věkové struktury a maloplošně mozaikové výstavby lesních prostů s využitím přirozené obnovy cílových druhů. Realizace může být obtížná vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům.

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.

Další zajímavosti o přírodních rezervacích zde